Algemene Voorwaarden

Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden
Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V.

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Deze Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen, coachingstrajecten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”.
1.2. Op alle betrekkingen tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES
2.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. laat adviseren en/of door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V., trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
2.2. Opdracht: de afspraken tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en de opdrachtgever. Bij besloten trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
2.3. Opdrachtbevestiging: een bevestiging waarin het volgende minimaal wordt vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever,
– omschrijving van de door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. uit te voeren werkzaamheden,
– data van uitvoering van de werkzaamheden,
– de kosten,
– de betalingscondities.
2.4. Startmoment van de opleiding/gesprek: de eerste opleidingsdag/gesprek.

 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever (schriftelijk of per e-mail) van de daartoe bestemde opdrachtbevestiging.
4.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
5.2. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

 

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
6.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
6.2. Indien opdrachtgever of Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V., derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, kan hij/zij daartoe slechts overgaan na beider instemming.

 

ARTIKEL 7: ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
7.1. De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van veertien dagen na bevestiging van inschrijving voor een opleiding, themaworkshop, training, studiedag, gesprek of andere dienst. De opdrachtgever kan in deze periode kosteloos besluiten om toch niet deel te nemen. Na deze periode brengt Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. bij iedere annulering minimaal 25 euro administratiekosten in rekening.
7.2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding of andere dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief.
7.3. Annulering van een maatwerk-opdracht;
Annulering kan tot vier weken voor aanvang van de eerste werkzaamheden kosteloos geschieden. Indien Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding op de training of het gesprek, dan dient de opdrachtgever deze voorbereidingskosten te vergoeden.
7.4. Bij annulering van een opleiding of training (langer dan twee dagdelen)
a. Bij meer dan vier weken voor aanvang van de eerste dag wordt een bedrag van
€ 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht,
ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het
factuurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering door ziekte of calamiteiten korter dan twee weken voor aanvang,
wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Onder voorbehoud van
beschikbaarheid kan de opdrachtgever bij een volgende groep, welke niet vol is
worden geplaatst. Minimaal een week voor de start van de opleiding of training
wordt door de opdrachtgever uitsluitsel gegeven over eventuele deelname.
7.5. Bij een annulering van een korte training (van maximaal twee dagdelen)
a. Bij meer dan vier weken voor aanvang van de eerste dag wordt een bedrag van
€ 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht,
ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het
factuurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering door ziekte of calamiteiten korter dan twee weken voor aanvang,
wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Onder voorbehoud van beschikbaarheid kan de opdrachtgever bij een volgende groep, welke niet vol is
worden geplaatst. Minimaal een week voor de start van de opleiding of training
wordt door de opdrachtgever uitsluitsel gegeven over eventuele deelname.
e. Bij een verschuiving van datum op verzoek van de opdrachtgever, kan dit
eenmalig tot twee weken voor aanvang worden gewijzigd tegen 10 euro
administratiekosten. Hierna zien we (nog) een verschuiving als annulering en
gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
7.6. Annulering van een gesprek (coaching, mediation of andere individuele bijeenkomst)
a. Bij annulering tot twee weken voor de afgesproken dag is dit kosteloos.
b. Bij annulering van een gesprek binnen twee weken wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen één week is de opdrachtgever verplicht 100% van de totale kosten te vergoeden. Dit alles tenzij in overleg met Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. gekozen wordt het gesprek te verzetten naar een andere datum.
d. Bij annulering van een gesprek (coaching, mediation of andere individuele bijeenkomst) binnen 3 werkdagen, is de opdrachtgever verplicht 100% van de totale kosten te vergoeden.
7.7. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding of andere bijeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding of andere activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 

ARTIKEL 8: ANNULERING DOOR INNERLIJKE FAMILIE OPLEIDINGEN & TRAININGEN B.V.
8.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. heeft het recht zonder opgave van redenen de training of andere dienst te verzetten, te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag aan deelnamekosten welke zij aan Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. betaald heeft.

 

ARTIKEL 9: VERSCHUIVING/UITSTEL
9.1. Bij verschuiving op verzoek van opdrachtgever van een opleiding of training (langer dan twee dagdelen) gelden dezelfde bepalingen als genoemd in artikel 7.4 bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.
9.2. Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
9.3. Indien opdrachtgever een lesdag mist, kan deze niet verder met de opleiding tenzij de stof wordt ingehaald, deels door zelfstudie (in overleg met de docent) en deels door met de docent apart af te spreken voor de oefeningen, instructie en reflectie die niet door zelfstudie is in te halen. De kosten hiervoor zijn 150 per uur vrijgesteld van btw. Hoeveel uur nodig is hangt af van de dag die is gemist en wordt bepaald door de docent. Waar mogelijk kunnen tot maximaal 3 deelnemers die een inhaalmoment nodig hebben aansluiten, de kosten zullen dan verdeeld worden over deze deelnemers. Als een medecursist wil deelnemen aan het inhaalmoment als extra leermoment is dit ook mogelijk tot een maximum van 3 deelnemers. Deelnemers die een inhaalmoment nodig hebben krijgen voorrang bij het inschrijven boven deelnemers die dit als extra leermoment doen.

 

ARTIKEL 10: BETALING
10.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. aangegeven wijze tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2. Wanneer startdatum van een opleiding, training of workshop langer dan twee maanden vanaf de factuurdatum plaatsvindt, zal er een aanbetalingsfactuur van 25% van de totale som worden verstuurd. De resterende 75% moet uiterlijk één maand voor aanvang van de training zijn voldaan. De factuur wordt zes weken voor aanvang van de training verstuurd. Zowel de aanbetalingsfactuur en de laatste factuur zullen volgens de in artikel 10.1. aangegeven regel worden voldaan.
10.3. De reis-, locatie- en verblijfskosten zijn in het trainingsgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De locatie- en verblijfkosten van de trainer dienen door de opdrachtgever rechtstreeks te worden voldaan aan de door de opdrachtgever gekozen accommodatie.
10.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
10.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. spant zich in haar werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
11.2. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. is aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, indien de geleden schade te wijten is aan opzet dan wel grove schuld van de zijde van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. ingeschakelde derden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. beperkt tot maximaal het bedrag van overeengekomen opdracht (excl. btw).

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM
12.1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, presentaties, syllabi, brochures, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op enigerlei wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
12.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V., berust uitsluitend bij Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V.
12.3. Punten 12.1 en 12.2 houden ook in dat opdrachtgevers die een opleiding, training, workshop of andere product afgenomen hebben van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen BV, hiermee toestemming krijgen om het geleerde toe te passen op eigen coach-cliënten in coachgesprekken alsmede workshops/trainingen voor particuliere cliënten. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. geeft uitdrukkelijk geen toestemming aan opdrachtgevers om het intellectueel eigendom van Arienne Klijn en/of Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. te gebruiken om coachopleidingen aan professionals te geven, daar dit rechtstreekse concurrentie inhoudt en er op dit moment geen licenties zijn afgegeven hiervoor. Wanneer een opdrachtgever of andere persoon of organisatie belangstelling heeft om het intellectueel eigendom van Arienne Klijn en/of Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. aan coaches of andere professionals over te dragen, dient deze hiervoor contact op te nemen met de directeur van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. om mogelijkheden en voorwaarden te verkennen. Tot er door de directeur schriftelijke toestemming is gegeven schendt opdrachtgever het auteursrecht en/of het intellectueel eigendomsrecht in bredere zin.
12.4. Het eigendomsrecht op de IFD testen blijft, na aankoop door opdrachtgever, expliciet van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en haar leverancier Construct B.V.

 

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING
13.1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. en de opdrachtgevers voortkomt, alsmede alle informatie die wordt gedeeld, besproken en uitgewisseld tijdens contactmomenten met deelnemers en tijdens cursus bijeenkomsten, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
13.2. Alle contractant-trainers die in opdracht werken voor Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V., verplichten zich tot deze geheimhouding.

 

ARTIKEL 14: OVERIGE
14.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven.
14.2. De contractant-trainers van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. zijn tijdens het samenwerkingsverband en twee jaar na beëindiging van het samenwerkingsverband met Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. mogen verrichten tenzij Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen BV hier nadrukkelijk toestemming voor verleent.

 

Klachtenprocedure Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V.

  • Indien er een klacht is wordt deze in eerste instantie besproken tussen klager en aangeklaagde. Hierin wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast en zal Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. haar uiterste best doen de relatie te herstellen.
  • Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. zal bij een klacht zo snel mogelijk (binnen een week) een afspraak inplannen tussen klager en aangeklaagde.
  • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  • Klachten moeten binnen een maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klager hiervan binnen een maand in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht: bovendien zal er een indicatie gegeven worden wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • Indien de klacht ook na gesprek met aangeklaagde niet weggenomen is, bestaat er de mogelijkheid de klacht met de directeur van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V. te bespreken.
  • Klachten en de wijze van afhandeling ervan worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.